Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Jak je to s odpadovými zákony?


Publikováno 3. 9. 2020

Jak je to s odpadovými zákony?

Dovolte mi v krátkosti shrnout současný stav v projednávání připravované odpadové legislativy.

Celý „odpadový balíček“ se skládá ze čtyř zákonů – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech a změnový zákon.

Všechny tyto zákony jsou v současné době projednávány ve sněmovně. Nejdále je projednávání zákona o odpadech.

K návrhu zákona bylo načteno celkem 90 pozměňovacích návrhů! Jejich projednání však zasáhla koronavirová krize a vyhlášení nouzového stavu. Výbor pro životní prostředí jednal formou online bez přítomnosti odborné veřejnosti a zástupců obcí, projednání jednotlivých pozměňovacích návrhů ve výboru bylo rovněž nestandartní – projednávaly se pozměňovací návrhy ne podle paragrafů, ale podle jmen předkladatelů! Zamítnut byl i návrh na výpočet třídící slevy, který jsem předkládala po konzultaci s ČAOH, SMS, zástupci SVPS a SKS!

Na posledním jednání sněmovny před prázdninami došlo ke třetímu čtení zákona,  a tedy ke schvalování jednotlivých pozměňovacích návrhů a zákona jako celku. Bohužel v polovině hlasování byla schůze z procedurálních důvodů přerušena a v hlasování se bude pokračovat až na jednání sněmovny v září  ( alespoň doufám).

Co už bylo schváleno? Například návrh na poplatek za ukládání odpadů na skládku v návaznosti na množství vyprodukovaných komunálních odpadů na občana – § 162, příloha č. 12 , ale také extrémní návrh poslance Jana Zahradníka (ODS) –  a  totožný návrh předložil i poslanec  Antonín Staněk( ČSSD) – na změnu § 160. Pozměňovací návrh § 160 zákona o odpadech zavádí pravidlo, podle kterého by původci odpadu nemuseli platit poplatek Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) a obcím, pokud by odpad byl na skládce „využit“ a nikoli jen uložen. Už to je samo o sobě problematické z hlediska regulace nakládání s odpady. Nicméně nejedná se o změnu do budoucnosti, ale zpětné zavedení generálního pardonu od roku 2015, tedy retroaktivně.

V září nás tedy čeká projednání zbývajících pozměňovacích návrhů a celého zákona o odpadech, rovněž tak zákona o výrobcích s ukončenou životností, kde je také velké množství pozměňovacích návrhů a dalších dvou zbývajících zákonů z odpadového balíčku.

Vzhledem k tomu, že vláda předpokládá nabytí účinnosti od 1.1.2021, bude to tedy docela kvapík!

 

Ve Velkých Pavlovicích 3.9.2020

Ing. Jana Krutáková