Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Dotaz ohledně aplikace snížené sazby DPH u komunálního odpadu


Publikováno 8. 1. 2021

Dobrý den pane řediteli,

obracíme se na Vás s dotazem ohledně aplikace snížené sazby DPH u komunálního odpadu.

Zákonem č. 609/2020 Sb. se změnil, krom jiného, také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH). Jmenovitě se jedná o Čl. XXXIII, bod 7, kterým se mění příloha č. 2 k zákonu o DPH, ve které je uveden seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně. Podle stávající úpravy lze uplatnit sníženou sazbu DPH na tyto služby v oblasti nakládání s odpady (nově 38.3):

38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.

Dle dosavadní praxe se snížená sazba DPH uplatňovala u služeb pro subjekty, které produkují komunální odpad. Pro účely DPH se komunálním odpadem rozuměl odpad definovaný v § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Z uvedeného vyplývalo, že za komunální odpad nelze považovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Od 1.1.2021 platí dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. nová definice komunálního odpadu, uvedená v §11 odst. 2) zákona. Komunálním odpadem se dle této definice rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Dle této definice jsou do komunálního odpady zahrnuty i podobné odpady z jiných zdrojů než z domácností, tedy prakticky z nevýrobní činnosti právnických a podnikajících fyzických osob.

Dle nové definice pojmu komunální odpad by se tedy snížená sazba DPH dle přílohy č. 2 k zákonu o DPH měla logicky vztahovat na služby pro všechny subjekty, které produkují komunální odpad, tedy nikoliv pouze na obce.

Dovolujeme si Vás požádat o výklad nového ustanovení a stanovisko k uplatnění snížené sazby DPH pro typy subjektů, kterým poskytujeme služby v oblasti nakládání s komunálními odpady. Naším snahou je postupovat správně podle platných zákonů.